Política de qualitat

La política de Qualitat de “Serveis Generals de Neteja S.L”. és la de satisfer totalment els seus clients, mitjançant la realització de serveis i el subministrament de productes, dins dels seus camps d’activitat, que compleixin estrictament els requisits i necessitats de la Qualitat establerts amb ells i demostrar, als clients actuals i potencials, la capacitat per fer treballs sempre conformes amb la qualitat requerida.

Amb aquesta finalitat, “Serveis Generals de Limpieza S.L” ha desenvolupat i implantat el Sistema per a la Gestió de la Qualitat contingut en aquest Manual i en els altres documents del sistema, de conformitat amb els requisits de la Norma UNE_ ISO 9001:2015 així com la normativa i la legislació que ens afecta.

La Gerència de “Serveis Generals de Limpieza S.L” assumeix la responsabilitat de la gestió de la seva empresa davant dels clients animant, a través de la millora contínua de la Qualitat, a la consecució dels resultats que impulsin la bona marxa de l’empresa i siguin garantia de futur.

La Gerència ha de fixar anualment altres objectius més específics i concrets en matèria de qualitat, de manera que es pugui analitzar el grau d’abast dels objectius esmentats, planificats amb els recursos necessaris per al seu abast. Així mateix, l’empresa s’assegurarà que la seva política de qualitat és entesa i acceptada per tot el personal i mitjançant auditories internes verificarà que el sistema de gestió de la qualitat manté la seva eficàcia i adequació.

Qualsevol persona les activitats de la qual puguin veure’s afectades directament o indirectament pels requisits continguts en aquest manual està obligada al seu compliment estricte.

Vols un pressupost ajustat a les teves necessitats?

T'agradaria treballar amb nosaltres?